kot brytyjski Miot "A" Underleyhall*PL
data urodzenia: 09.04.2011
hodowca: Dorota Podlejska

Rodzice Dziadkowie Pradziadkowie Prapradziadkowie
WCH
Lonetrek
Underleyhall*PL

BRI b 03
kot brytyjski
EC
LV*Domestic Bliss
Vinzor

BRI b
kot brytyjski
GIC
Filip

BRI c
kot brytyjski
IC
Aramis
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
Baby Smile
Sweet Way
BRI c
IC
Golden Cat
Tijenny Jae

BRI ny 22
kot brytyjski
WCH
Jeroen Hamizrach
Hakarov

BRI ns 24
kot brytyjski
Carmina
Christy
BRI a
kot brytyjski
WCH
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
EC
Apollo
A Gentiana

BRI c
kot brytyjski
CH
Celesta
Z Muzyki

BRI a
kot brytyjski
IC
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI a 03
kot brytyjski
GIC
Buddy
Falling Star, CZ

BRI a 24
kot brytyjski
GIC
Bonni Mon
Isena*PL

BRI c 03
kot brytyjski
CH
Ruerrotta
Herbu Kadar*PL

BRI f 03
kot brytyjski
IC
LV*Domestic Bliss
Domino

BRI n 03
kot brytyjski
CH
LV*Olimpic Spirit
Antip

BRI d 24
kot brytyjski
IC
Aramis
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
Marisa
Alexander-Fred
BRI fs 24
kot brytyjski
Ulta Jae
BRI ns 03
WCH
Jeroen
Hamizrach Hakarov

BRI ns 24
kot brytyjski
Ophelia Christie
Darling Child
BRI a 03
Soraja
Bursztynowy Gryf*PL
BRI g
kot brytyjski
GIC
DK*Pasht's
Icey Creame-Soda

BRI e 22
kot brytyjski
DK*Noer's
Tanqueray
BRI n 22
kot brytyjski
DK*Noer's
What a Baby
BRI g 22
kot brytyjski
Brook Lilac Syrup
Sunline*UA
BRI c
kot brytyjski
EC
Bonifacyi
Ant-Lariol*UA
BRI a
kot brytyjski
CH
Dalia Alis
Lilvestri*RUS
BRI c