kot brytyjski Miot "B" Underleyhall*PL
data urodzenia: 29.07.2011
hodowca: Dorota Podlejska

Rodzice Dziadkowie Pradziadkowie Prapradziadkowie
GEC
Ekundayo
A&O*PL

BRI b
kot brytyjski
GIC
Charlie
Falling Star, CZ

BRI e
kot brytyjski
CH
Haribo
Dirty Dancing, CZ

BRI b 24
kot brytyjski
GIC
Haribo
v. Alfersesch

BRI c 33
kot brytyjski
Beauty Lady
Dirty Dancing, CZ
BRI n 25
kot brytyjski
IC
Hanne Haller
v. Mühleneck

BRI f 33
kot brytyjski
IC
Shadow
v. Mühleneck

BRI a 21 33
kot brytyjski
CH
Ginger
v. Kempinhausen

BRI f 33
kot brytyjski
GIC
Venus
d'Alfra

BRI b
kot brytyjski
Bagoas
Orfeo
BRI o
kot brytyjski
Bagoas
Eric Clapton
BRI o
kot brytyjski
Xantipy
of Olly's Nest
BRI p
Yasmina
vom Grutholz
BRI b
kot brytyjski
Bagoas
Eric Clapton
BRI o
kot brytyjski
Holiday
vom Schlossberg
BRI j 33
Sinq Laison
Underleyhall*PL
BRI b 03
kot brytyjski
WCH
Lonetrek
Underleyhall*PL

BRI b 03
kot brytyjski
EC
LV*Domestic Bliss
Vinzor

BRI b
kot brytyjski
GIC
Filip

BRI c
kot brytyjski
IC
Golden Cat
Tijenny Jae
BRI ny 22
kot brytyjski
WCH
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
IC
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI a 03
kot brytyjski
CH
Ruerrotta
Herbu Kadar*PL

BRI f 03
kot brytyjski
IC
LV*Domestic Bliss
Domino

BRI n 03
kot brytyjski
CH
LV*Olimpic Spirit
Antip

BRI d 24
kot brytyjski
Ulta Jae
BRI ns 03
Soraja Bursztynowy Gryf*PL
BRI g
kot brytyjski
GIC
DK*Pasht's
Icey Creame-Soda

BRI e 22
kot brytyjski
Brook Lilac Syrup
Sunline*UA
BRI c
kot brytyjski