kot brytyjski Miot "E" Underleyhall*PL
data urodzenia: 13.03.2012
hodowca: Dorota Podlejska

Rodzice Dziadkowie Pradziadkowie Prapradziadkowie
WCH
Lonetrek
Underleyhall*PL

BRI b 03
kot brytyjski
EC
LV*Domestic Bliss
Vinzor

BRI b
kot brytyjski
GIC
Filip

BRI c
kot brytyjski
IC
Aramis
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
Baby Smile
Sweet Way
BRI c
IC
Golden Cat
Tijenny Jae

BRI ny 22
kot brytyjski
WCH
Jeroen Hamizrach
Hakarov

BRI ns 24
kot brytyjski
Carmina
Christy
BRI a
kot brytyjski
WCH
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
EC
Apollo
A Gentiana

BRI c
kot brytyjski
CH
Celesta
Z Muzyki

BRI a
kot brytyjski
IC
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI a 03
kot brytyjski
GIC
Buddy
Falling Star, CZ

BRI a 24
kot brytyjski
GIC
Bonni Mon
Isena*PL

BRI c 03
kot brytyjski
Wirashoda
Underleyhall*PL
BRI h 03
kot brytyjski
EC
Cashmir
Perła von Agiro*PL

BRI a
kot brytyjski
GIC
Creme Bellucci
v. Wernerwald

BRI e
kot brytyjski
EC
Creme Botticelly Jr
v. Wernerwald

BRI e
kot brytyjski
EC
Creme Gwendolin
v. Wernerwald

BRI e
kot brytyjski
CH
Dosia
von Kirkcaldy

BRI c
kot brytyjski
IC
Max vom Sternenhaus

BRI c
IC
Juliana
von Freudenthal

BRI c
EC
Jennifer
Herbu Kadar*PL

BRI f 03
kot brytyjski
IC
LV*Domestic Bliss
Domino

BRI n 03
kot brytyjski
CH
LV*Olimpic Spirit
Antip

BRI d 24
kot brytyjski
Ulta Jae
BRI ns 03
Soraja
Bursztynowy Gryf*PL
BRI g
kot brytyjski
GIC
DK*Pasht
Icey Creame-Soda

BRI e 22
kot brytyjski
Brook Lilac Syrup
Sunline*UA
BRI c
kot brytyjski