kot brytyjski Miot "P" Underleyhall*PL
data urodzenia: 23.08.2009
hodowca: Dorota Podlejska

Rodzice Dziadkowie Pradziadkowie Prapradziadkowie
EC
LV*Domestic Bliss
Vinzor

BRI b
kot brytyjski
GIC
Filip

BRI c
kot brytyjski
IC
Aramis
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
GEC
Fideel
van de Nekker

BRI c
kot brytyjski
WCH
Alexandrina Sweet
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
Baby Smile
Sweet Way
BRI c
WCH
Zorro
Alexander-Fred
from Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
WCH
Alexandrina Sweet
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
IC
Golden Cat
Tijenny Jae

BRI ny 22
kot brytyjski
WCH
Jeroen Hamizrach
Hakarov

BRI ns 24
kot brytyjski
Shei-Chin's Wesley
PER ns 11 21
Doris
van de Beverkrul
BRI ns
Carmina Christy
BRI a
kot brytyjski
WCH
Christobal Duke
Wonderfleur

BRI c
kot brytyjski
Yasmeen Ricing Star
BRI a kot brytyjski
CH
Intaki
Underleyhall*PL

BRI j
kot brytyjski
GIC
Charlie
Falling Star, CZ

BRI e
kot brytyjski
CH
Haribo
Dirty Dancing, CZ

BRI b 24
kot brytyjski
GIC
Haribo
v. Alfersesch

BRI c 33
kot brytyjski
Beauty Lady
Dirty Dancing, CZ
BRI n 25
kot brytyjski
IC
Hanne Haller
v. Mühleneck

BRI f 33
kot brytyjski
IC
Shadow
v. Mühleneck

BRI a 21 33
kot brytyjski
CH
Ginger
v. Kempinhausen

BRI f 33
kot brytyjski
GEC
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
EC
Apollo
A Gentiana

BRI c
kot brytyjski
CH
Celesta
Z Muzyki*PL

BRI a
kot brytyjski
CH
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Buddy
Falling Star, CZ

BRI a 24
kot brytyjski
IC
Bonni Mon Isena*PL

BRI c 03
kot brytyjski