kot brytyjski Miot "Z" Underleyhall*PL
data urodzenia: 21.02.2011
hodowca: Dorota Podlejska

Rodzice Dziadkowie Pradziadkowie Prapradziadkowie
WCH
Lonetrek
Underleyhall*PL

BRI b 03
kot brytyjski
EC
LV*Domestic Bliss
Vinzor

BRI b
kot brytyjski
GIC
Filip

BRI c
kot brytyjski
IC
Aramis
Sweet Way

BRI c
kot brytyjski
Baby Smile
Sweet Way
BRI c
IC
Golden Cat
Tijenny Jae

BRI ny 22
kot brytyjski
WCH
Jeroen Hamizrach
Hakarov

BRI ns 24
kot brytyjski
Carmina
Christy
BRI a
kot brytyjski
WCH
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
EC
Apollo
A Gentiana

BRI c
kot brytyjski
CH
Celesta
Z Muzyki

BRI a
kot brytyjski
IC
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI a 03
kot brytyjski
GIC
Buddy
Falling Star, CZ

BRI a 24
kot brytyjski
GIC
Bonni Mon
Isena*PL

BRI c 03
kot brytyjski
IC
Intaki
Underleyhall*PL

BRI j
kot brytyjski
GIC
Charlie
Falling Star, CZ

BRI e
kot brytyjski
CH
Haribo
Dirty Dancing, CZ

BRI b 24
kot brytyjski
GIC
Haribo
v. Alfersesch

BRI c 33
kot brytyjski
Beauty Lady
Dirty Dancing, CZ
BRI n 25
kot brytyjski
IC
Hanne Haller
v. Mühleneck

BRI f 33
kot brytyjski
IC
Shadow
v. Mühleneck

BRI a 21 33
kot brytyjski
CH
Ginger
v. Kempinhausen

BRI f 33
kot brytyjski
WCH
Ginevra
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Gaspar
Z Muzyki*PL

BRI c
kot brytyjski
EC
Apollo
A Gentiana

BRI c
kot brytyjski
CH
Celesta
Z Muzyki*PL

BRI a
kot brytyjski
CH
Camelia
Silver Rain, CZ

BRI c 03
kot brytyjski
GIC
Buddy
Falling Star, CZ

BRI a 24
kot brytyjski
IC
Bonni Mon Isena*PL

BRI c 03
kot brytyjski